O mnie

Piotr Bielówka – Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie


ETYKA ZAWODOWA

Etyka zawodowa to zbiór spisanych norm, które starają się odpowiedzieć na pytanie, jak ze względów moralnych powinni, a jak nie powinni postępować przedstawiciele określonego zawodu. Jako że specyfika zawodu komornika może rodzić liczne dylematy, tak etyczne jak i moralne, Krajowa Rada Komornicza uchwałą nr 53 z dnia 18 listopada 1999 r. przyjęła Kodeks Etyki Zawodowej Komornika

WYKSZTAŁCENIE

Asesurę komorniczą odbywałem u Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie. Ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego oraz Wydział Zarządzania Wyższej Szkoły Handlowej w Krakowie.

KOMUNIKACJA

Uważam, że komornik sądowy powinien cechować się nie tylko etyką, wysokim poziomem wiedzy prawniczej i kultury osobistej, ale także posiadać szczególne umiejętności komunikacyjne.

O KANCELARII

Kancelaria posiada dostęp do następujących system informatycznych

➡Komornik Online umożliwiający wierzycielom bezpośredni wgląd do postępu czynności podejmowanych w sprawie, a także informacji na temat aktualnego stanu zadłużenia. Kancelaria jest również w pełni przygotowana do obsługi wniosków egzekucyjnych kierowanych za pośrednictwem E- SĄDU ➡Elektronicznego postępowania upominawczego.


Pozostałe systemy i usprawnienia, z których korzystamy można sprawdzić tutaj.


Właściwość terytorialna

Krok 1

Wpisz kod pocztowy (dłużnika) w wyszukiwarce poniżej

Krok 2

Komornik sądowy Piotr Bielówka prowadzi Twoją sprawę, jeśli dłużnik:

1. Zamieszkuje na terenie województwa podkarpackiego.

2. W sprawach alimentacyjnych, nawet wtedy gdy dłużnik nie zamieszkuje na terenie województwa podkarpackiego, ale przedstawiciel ustawowy dziecka (matka,ojciec) , z uwagi na to, że dziecko zamieszkuje na terenie tego województwa tak zdecydują.

Krok 3

Do wszczęcia postępowania egzekucyjnego potrzebne są dwie rzeczy:

1. Tytuł wykonawczy (wyrok, nakaz zapłaty), który należy złożyć w kancelarii w oryginale. W wypadku, gdy egzekucja okaże się skuteczna, to wtedy pozostanie on na zawsze w aktach sprawy prowadzonych przez komornika. W innym wypadku zostanie on zwrócony wierzycielowi po zakończeniu postępowania. W sprawach alimentacyjnych dla potrzeb innych instytucji (np. MOPS) możliwe jest uzyskanie od komornika zaświadczenia, że tytuł wykonawczy znajduje się w oryginale w kancelarii komornika.

2. Wniosek egzekucyjny, który możesz wypełnić online na mojej stronie. Po kliknięciu "Wyślij wniosek" zostanie on przekazany bezpośrednio do kancelarii oraz na wskazany przez ciebie adres email. Tak pobrany wniosek możesz wydrukować bezpośrednio u mnie w kancelarii lub we własnym zakresie. Wypełniony i podpisany wniosek wraz z oryginałem tytułu wykonawczego należy dostarczyć do komornika – osobiście lub za pośrednictwem poczty. Wniosek egzekucyjny możesz zawsze sporządzić we własnym zakresie, lub skorzystać ze specjalnego formularza w siedzibie kancelarii.

Krok 4

Kontakt

W razie pytań pozostaję do dyspozycji, napisz.


Zakres spraw

Egzekucja świadczeń pieniężnych

Wykonywanie orzeczeń sądowych np. Wyroków, nakazów zapłaty, ale również aktów notarialnych zaopatrzonych w klauzulę wykonalności. Sprawy o zapłatę (np. z tyt. pożyczki, niezapłaconego czynszu z na najmu, sprawy alimentacyjne, wypłata wynagrodzenia – sprawy pracownicze).

Postępowanie zabezpieczające

W określonych sytuacjach prawo pozwala na zabezpieczenie interesów wierzyciela poprzez zajęcie określonego składnika majątku, np. rachunku bankowego czy ruchomości.

Egzekucja świadczeń niepieniężnych

Komornik sądowy wykonuje również orzeczenia zobowiązujące m.in. do opróżnienia lokalu czy wydania określonej ruchomości na rzecz wierzyciela, jak również dokonuje spisu inwentarza, czy chociażby doręcza korespondencję na zarządzenie sądu.

Poszukiwanie majątku

Pod pewnymi warunkami, jeśli wierzyciel nie posiada informacji o posiadanym przez dłużnika majątku, to może on zlecić komornikowi jego poszukiwanie.

Systemy informatyczne

Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach. Komornik wykonuje także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów, jak na przykład: wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym.

CEPiK

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

EPO

Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru

MPE

Monitor Postępowania Egzekucyjnego

PUE ZUS

Elektroniczne zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

OGNIVO

Moduł poszukiwania rachunków bankowych

E-SĄD

Elektroniczne postępowanie upominawcze

PESELNET

Pozyskiwanie danych z rejestru PESEL

KOMORNIK ONLINE

Szyfrowane kanały komunikacji z uczestnikami postępowania

INNE

(stosowane przez wierzyciela)

Wniosek online

  • WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH
  • WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH
  • WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI POSTĘPOWANIA ZABEZPIECZAJĄCEGO
  • WNIOSEK O WSZCZĘCIE EKSMISJI

Wierzyciel

Dłużnik

Tytuł wykonawczy

Stan zadłużenia

Oświadczam, że dokonałem wyboru komornika na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r. Jeśli dłużnik nie dopełni obowiązku złożenia wykazu majątku lub wyjaśnień zgodnie z art. 801 k.p.c., zlecam komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika w trybie art. 8011 k.p.c.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu utworzenia i analizy wniosku o egzekucje postępowania komorniczego.

Z Inspektorem Ochrony Danych Pawłem Ładą można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: iod@rodo-online.eu